Hình thức hỗ trợ

Hình thức hỗ trợ

Chương trình sẽ xét chọn các nghiên cứu tiềm năng và hỗ trợ kinh phí thực hiện cho các nghiên cứu có thời gian thực hiện không quá 12 tháng.