Đối tượng

Đối tượng

  • Là cán bộ y tế, học viên, sinh viên đang hoạt động trong lĩnh vực ung thư
    • Năm 2020: Chương trình chỉ áp dụng với đối tượng là cán bộ Bệnh viện K và Bộ môn Ung thư – Đại học Y Hà Nội.
    • Trong năm 2021- 2022: Chương trình triển khai với đối tượng là tất cả những cán bộ y tế, học viên, sinh viên đang hoạt động trong chuyên ngành Ung bướu.
  • Có năng lực nghiên cứu, quản lý và giám sát thực hiện nghiên cứu